கௌரி பஞ்சாங்கம் ( நாள்காட்டி ) தின காலண்டர்


கிழமைகாலம்6.00 -7.307.30 - 9.009.00 - 10.3010.30 - 12.0012.00 - 1.301.30 - 3.003.00 - 4.30 4.30 - 6.00
கிழமைகாலம்6.00 -7.307.30 - 9.009.00 - 10.3010.30 - 12.0012.00 - 1.301.30 - 3.003.00 - 4.30 4.30 - 6.00
ஞாயிறுபகல்உத்திஅமிர்தரோகம்லாபம்தனம்சுகம்விஷம்சோரம்
இரவுதனம்சுகம்சோரம்விஷம்உத்திஅமிர்தரோகம்லாபம்
திங்கள்பகல்அமிர்தவிஷம்ரோகம்லாபம்தனம்சுகம்சோரம்உத்தி
இரவுசுகம்சோரம்உத்திஅமிர்தரோகம்விஷம்தனம்லாபம்
செவ்வாய்பகல்ரோகம்லாபம்தனம்சுகம்விஷம்உத்திசோரம்அமிர்த
இரவுசோரம்உத்திசோரம்அமிர்தசோரம்லாபம்சுகம்தனம்
புதன்பகல்லாபம்தனம்சுகம்விஷம்சோரம்அமிர்தஉத்திரோகம்
இரவுஉத்திஅமிர்தரோகம்லாபம்சுகம்தனம்விஷம்சோரம்
வியாழன்பகல்தனம்சுகம்சோரம்அமிர்தஉத்திவிஷம்ரோகம்லாபம்
இரவுஅமிர்தரோகம்விஷம்தனம்லாபம்சுகம்சோரம்உத்தி
வெள்ளிபகல்சுகம்சோரம்உத்திவிஷம்அமிர்ததனம்லாபம்சுகம்
இரவுரோகம்லாபம்தனம்சுகம்சோரம்உத்திவிஷம்அமிர்த
சனிபகல்சோரம்உத்திவிஷம்அமிர்தரோகம்லாபம்சுகம்தனம்
இரவுலாபம்தனம்சுகம்விஷம்உத்திசோரம்அமிர்தரோகம்

கௌரி பஞ்சாங்கம் நேர காலண்டர்

கௌரி பஞ்சாங்கம் காலண்டர் காலை மாலை நல்ல நேரம்

கௌரி பஞ்சாங்கம் மணிக்காட்டி - நல்ல நேர அட்டவணை