விரதம் இருக்கும் தேதிகள் , தமிழ் ஹிந்து விரத நாட்கள் 2023 காலண்டர்

ஆண்டு      

தமிழ் விரத தேதிகள்


ஆண்டுமாதம்அமாவாசைபௌர்ணமிசங்கடசஷ்டிதிருவோணம்ஏகாதசிபிரதோஷம்சிவராத்ரிகார்த்திகை
2023ஜனவரி2161027222,184,19203,30
2023பிப்ரவரி19,205925191,163,181826
2023மார்ச்216,71027183,17,184,192026
2023ஏப்ரல்195926141,163,171822
2023மே195825111,15,313,171719
2023ஜூன்173724814,291,151615
2023ஜூலை173623513,291,15,301513
2023ஆகஸ்ட்15,161,304221,2912,2713,28149
2023செப்டம்பர்14293202510,2512,27135
2023அக்டோபர்14282202210,2512,26123,30
2023நவம்பர்12,13261,3018199,2310,241126
2023டிசம்பர்12263018168,2310,241124


விரத தேதிகள் ஜனவரி 2023

அமாவாசைஜனவரி21
பௌர்ணமிஜனவரி6
சங்கடஹர சதுர்த்திஜனவரி10
சஷ்டிஜனவரி27
திருவோணம்ஜனவரி22
ஏகாதசிஜனவரி2,18
பிரதோஷம்ஜனவரி4,19
சிவராத்ரிஜனவரி20
கார்த்திகைஜனவரி3,30

விரத தேதிகள் பிப்ரவரி 2023

அமாவாசைபிப்ரவரி19,20
பௌர்ணமிபிப்ரவரி5
சங்கடஹர சதுர்த்திபிப்ரவரி9
சஷ்டிபிப்ரவரி25
திருவோணம்பிப்ரவரி19
ஏகாதசிபிப்ரவரி1,16
பிரதோஷம்பிப்ரவரி3,18
சிவராத்ரிபிப்ரவரி18
கார்த்திகைபிப்ரவரி26

விரத தேதிகள் மார்ச் 2023

அமாவாசைமார்ச்21
பௌர்ணமிமார்ச்6,7
சங்கடஹர சதுர்த்திமார்ச்10
சஷ்டிமார்ச்27
திருவோணம்மார்ச்18
ஏகாதசிமார்ச்3,17,18
பிரதோஷம்மார்ச்4,19
சிவராத்ரிமார்ச்20
கார்த்திகைமார்ச்26

விரத தேதிகள் ஏப்ரல் 2023

அமாவாசைஏப்ரல்19
பௌர்ணமிஏப்ரல்5
சங்கடஹர சதுர்த்திஏப்ரல்9
சஷ்டிஏப்ரல்26
திருவோணம்ஏப்ரல்14
ஏகாதசிஏப்ரல்1,16
பிரதோஷம்ஏப்ரல்3,17
சிவராத்ரிஏப்ரல்18
கார்த்திகைஏப்ரல்22


விரத தேதிகள் மே 2023

அமாவாசைமே19
பௌர்ணமிமே5
சங்கடஹர சதுர்த்திமே8
சஷ்டிமே25
திருவோணம்மே11
ஏகாதசிமே1,15,31
பிரதோஷம்மே3,17
சிவராத்ரிமே17
கார்த்திகைமே19

விரத தேதிகள் ஜூன் 2023

அமாவாசைஜூன்17
பௌர்ணமிஜூன்3
சங்கடஹர சதுர்த்திஜூன்7
சஷ்டிஜூன்24
திருவோணம்ஜூன்8
ஏகாதசிஜூன்14,29
பிரதோஷம்ஜூன்1,15
சிவராத்ரிஜூன்16
கார்த்திகைஜூன்15

விரத தேதிகள் ஜூலை 2023

அமாவாசைஜூலை17
பௌர்ணமிஜூலை3
சங்கடஹர சதுர்த்திஜூலை6
சஷ்டிஜூலை23
திருவோணம்ஜூலை5
ஏகாதசிஜூலை13,29
பிரதோஷம்ஜூலை1,15,30
சிவராத்ரிஜூலை15
கார்த்திகைஜூலை13

விரத தேதிகள் ஆகஸ்ட் 2023

அமாவாசைஆகஸ்ட்15,16
பௌர்ணமிஆகஸ்ட்1,30
சங்கடஹர சதுர்த்திஆகஸ்ட்4
சஷ்டிஆகஸ்ட்22
திருவோணம்ஆகஸ்ட்1,29
ஏகாதசிஆகஸ்ட்12,27
பிரதோஷம்ஆகஸ்ட்13,28
சிவராத்ரிஆகஸ்ட்14
கார்த்திகைஆகஸ்ட்9


விரத தேதிகள் செப்டம்பர் 2023

அமாவாசைசெப்டம்பர்14
பௌர்ணமிசெப்டம்பர்29
சங்கடஹர சதுர்த்திசெப்டம்பர்3
சஷ்டிசெப்டம்பர்20
திருவோணம்செப்டம்பர்25
ஏகாதசிசெப்டம்பர்10,25
பிரதோஷம்செப்டம்பர்12,27
சிவராத்ரிசெப்டம்பர்13
கார்த்திகைசெப்டம்பர்5

விரத தேதிகள் அக்டோபர் 2023

அமாவாசைஅக்டோபர்14
பௌர்ணமிஅக்டோபர்28
சங்கடஹர சதுர்த்திஅக்டோபர்2
சஷ்டிஅக்டோபர்20
திருவோணம்அக்டோபர்22
ஏகாதசிஅக்டோபர்10,25
பிரதோஷம்அக்டோபர்12,26
சிவராத்ரிஅக்டோபர்12
கார்த்திகைஅக்டோபர்3,30

விரத தேதிகள் நவம்பர் 2023

அமாவாசைநவம்பர்12,13
பௌர்ணமிநவம்பர்26
சங்கடஹர சதுர்த்திநவம்பர்1,30
சஷ்டிநவம்பர்18
திருவோணம்நவம்பர்19
ஏகாதசிநவம்பர்9,23
பிரதோஷம்நவம்பர்10,24
சிவராத்ரிநவம்பர்11
கார்த்திகைநவம்பர்26

விரத தேதிகள் டிசம்பர் 2023

அமாவாசைடிசம்பர்12
பௌர்ணமிடிசம்பர்26
சங்கடஹர சதுர்த்திடிசம்பர்30
சஷ்டிடிசம்பர்18
திருவோணம்டிசம்பர்16
ஏகாதசிடிசம்பர்8,23
பிரதோஷம்டிசம்பர்10,24
சிவராத்ரிடிசம்பர்11
கார்த்திகைடிசம்பர்24