விரதம் இருக்கும் தேதிகள் , தமிழ் ஹிந்து விரத நாட்கள் 2020 காலண்டர்

ஆண்டு      

தமிழ் விரத தேதிகள்


ஆண்டுமாதம்அமாவாசைபௌர்ணமிசங்கடசஷ்டிதிருவோணம்ஏகாதசிபிரதோஷம்சிவராத்ரிகார்த்திகை
2020ஜனவரி24101331256, 208 , 22236
2020பிப்ரவரி2381229215, 196, 21213
2020மார்ச்2491230205, 207, 21221, 28
2020ஏப்ரல்2271129164, 185, 202125
2020மே2271028133, 185, 202022
2020ஜூன்205926102, 173, 181918
2020ஜூலை20482671, 16, 302, 18, 311916
2020ஆகஸ்ட்1837243, 3015, 2916, 301712
2020செப்டம்பர்1715222713,20,2715, 29158
2020அக்டோபர்161, 315222413, 2714, 28155
2020நவம்பர்14294202011, 2612, 27132, 29
2020டிசம்பர்14293201811, 2512, 271326


விரத தேதிகள் ஜனவரி 2020

அமாவாசைஜனவரி24
பௌர்ணமிஜனவரி10
சங்கடஹர சதுர்த்திஜனவரி13
சஷ்டிஜனவரி31
திருவோணம்ஜனவரி25
ஏகாதசிஜனவரி6, 20
பிரதோஷம்ஜனவரி8 , 22
சிவராத்ரிஜனவரி23
கார்த்திகைஜனவரி6

விரத தேதிகள் பிப்ரவரி 2020

அமாவாசைபிப்ரவரி23
பௌர்ணமிபிப்ரவரி8
சங்கடஹர சதுர்த்திபிப்ரவரி12
சஷ்டிபிப்ரவரி29
திருவோணம்பிப்ரவரி21
ஏகாதசிபிப்ரவரி5, 19
பிரதோஷம்பிப்ரவரி6, 21
சிவராத்ரிபிப்ரவரி21
கார்த்திகைபிப்ரவரி3

விரத தேதிகள் மார்ச் 2020

அமாவாசைமார்ச்24
பௌர்ணமிமார்ச்9
சங்கடஹர சதுர்த்திமார்ச்12
சஷ்டிமார்ச்30
திருவோணம்மார்ச்20
ஏகாதசிமார்ச்5, 20
பிரதோஷம்மார்ச்7, 21
சிவராத்ரிமார்ச்22
கார்த்திகைமார்ச்1, 28

விரத தேதிகள் ஏப்ரல் 2020

அமாவாசைஏப்ரல்22
பௌர்ணமிஏப்ரல்7
சங்கடஹர சதுர்த்திஏப்ரல்11
சஷ்டிஏப்ரல்29
திருவோணம்ஏப்ரல்16
ஏகாதசிஏப்ரல்4, 18
பிரதோஷம்ஏப்ரல்5, 20
சிவராத்ரிஏப்ரல்21
கார்த்திகைஏப்ரல்25


விரத தேதிகள் மே 2020

அமாவாசைமே22
பௌர்ணமிமே7
சங்கடஹர சதுர்த்திமே10
சஷ்டிமே28
திருவோணம்மே13
ஏகாதசிமே3, 18
பிரதோஷம்மே5, 20
சிவராத்ரிமே20
கார்த்திகைமே22

விரத தேதிகள் ஜூன் 2020

அமாவாசைஜூன்20
பௌர்ணமிஜூன்5
சங்கடஹர சதுர்த்திஜூன்9
சஷ்டிஜூன்26
திருவோணம்ஜூன்10
ஏகாதசிஜூன்2, 17
பிரதோஷம்ஜூன்3, 18
சிவராத்ரிஜூன்19
கார்த்திகைஜூன்18

விரத தேதிகள் ஜூலை 2020

அமாவாசைஜூலை20
பௌர்ணமிஜூலை4
சங்கடஹர சதுர்த்திஜூலை8
சஷ்டிஜூலை26
திருவோணம்ஜூலை7
ஏகாதசிஜூலை1, 16, 30
பிரதோஷம்ஜூலை2, 18, 31
சிவராத்ரிஜூலை19
கார்த்திகைஜூலை16

விரத தேதிகள் ஆகஸ்ட் 2020

அமாவாசைஆகஸ்ட்18
பௌர்ணமிஆகஸ்ட்3
சங்கடஹர சதுர்த்திஆகஸ்ட்7
சஷ்டிஆகஸ்ட்24
திருவோணம்ஆகஸ்ட்3, 30
ஏகாதசிஆகஸ்ட்15, 29
பிரதோஷம்ஆகஸ்ட்16, 30
சிவராத்ரிஆகஸ்ட்17
கார்த்திகைஆகஸ்ட்12


விரத தேதிகள் செப்டம்பர் 2020

அமாவாசைசெப்டம்பர்17
பௌர்ணமிசெப்டம்பர்1
சங்கடஹர சதுர்த்திசெப்டம்பர்5
சஷ்டிசெப்டம்பர்22
திருவோணம்செப்டம்பர்27
ஏகாதசிசெப்டம்பர்13,20,27
பிரதோஷம்செப்டம்பர்15, 29
சிவராத்ரிசெப்டம்பர்15
கார்த்திகைசெப்டம்பர்8

விரத தேதிகள் அக்டோபர் 2020

அமாவாசைஅக்டோபர்16
பௌர்ணமிஅக்டோபர்1, 31
சங்கடஹர சதுர்த்திஅக்டோபர்5
சஷ்டிஅக்டோபர்22
திருவோணம்அக்டோபர்24
ஏகாதசிஅக்டோபர்13, 27
பிரதோஷம்அக்டோபர்14, 28
சிவராத்ரிஅக்டோபர்15
கார்த்திகைஅக்டோபர்5

விரத தேதிகள் நவம்பர் 2020

அமாவாசைநவம்பர்14
பௌர்ணமிநவம்பர்29
சங்கடஹர சதுர்த்திநவம்பர்4
சஷ்டிநவம்பர்20
திருவோணம்நவம்பர்20
ஏகாதசிநவம்பர்11, 26
பிரதோஷம்நவம்பர்12, 27
சிவராத்ரிநவம்பர்13
கார்த்திகைநவம்பர்2, 29

விரத தேதிகள் டிசம்பர் 2020

அமாவாசைடிசம்பர்14
பௌர்ணமிடிசம்பர்29
சங்கடஹர சதுர்த்திடிசம்பர்3
சஷ்டிடிசம்பர்20
திருவோணம்டிசம்பர்18
ஏகாதசிடிசம்பர்11, 25
பிரதோஷம்டிசம்பர்12, 27
சிவராத்ரிடிசம்பர்13
கார்த்திகைடிசம்பர்26