கல்யாண / திருமண முகூர்த்த நாட்கள் 2022

ஆண்டு      

தமிழ் ஹிந்து திருமண முகூர்த்த தேதிகள் காலண்டர்


ஜனவரி முகூர்த்தம் நாட்கள் 2022

2022ஜனவரி23ஞாயிறு
2022ஜனவரி27வியாழன்

பிப்ரவரி முகூர்த்தம் 2022

2022பிப்ரவரி6ஞாயிறு
2022பிப்ரவரி11வெள்ளி
2022பிப்ரவரி14திங்கள்
2022பிப்ரவரி20ஞாயிறு
2022பிப்ரவரி21திங்கள்

மார்ச் முகூர்த்தம் 2022

2022மார்ச்4வெள்ளி
2022மார்ச்13ஞாயிறு
2022மார்ச்14திங்கள்
2022மார்ச்16புதன்
2022மார்ச்21திங்கள்
2022மார்ச்23புதன்
2022மார்ச்27ஞாயிறு
2022மார்ச்28திங்கள்
2022மார்ச்30புதன்

ஏப்ரல் முகூர்த்தம் 2022

2022ஏப்ரல்6புதன்
2022ஏப்ரல்15வெள்ளி
2022ஏப்ரல்21வியாழன்
2022ஏப்ரல்25திங்கள்
2022ஏப்ரல்29வெள்ளி


மே முகூர்த்தம் 2022

2022மே4புதன்
2022மே6வெள்ளி
2022மே8ஞாயிறு
2022மே13வெள்ளி
2022மே15ஞாயிறு
2022மே25புதன்
2022மே26வியாழன்

ஜூன் முகூர்த்தம் 2022

2022ஜூன்1புதன்
2022ஜூன்3வெள்ளி
2022ஜூன்9வியாழன்
2022ஜூன்10வெள்ளி
2022ஜூன்13திங்கள்
2022ஜூன்17வெள்ளி
2022ஜூன்23வியாழன்
2022ஜூன்27திங்கள்

ஜூலை முகூர்த்தம் 2022

ஆகஸ்ட் முகூர்த்தம் 2022

2022ஆகஸ்ட்21ஞாயிறு
2022ஆகஸ்ட்22திங்கள்
2022ஆகஸ்ட்24புதன்
2022ஆகஸ்ட்29திங்கள்
2022ஆகஸ்ட்31புதன்செப்டம்பர் முகூர்த்தம் 2022

2022செப்டம்பர்1வியாழன்
2022செப்டம்பர்5திங்கள்
2022செப்டம்பர்7புதன்
2022செப்டம்பர்8வியாழன்
2022செப்டம்பர்9வெள்ளி
2022செப்டம்பர்12திங்கள்

அக்டோபர் முகூர்த்தம் 2022

2022அக்டோபர்24திங்கள்
2022அக்டோபர்28வெள்ளி
2022அக்டோபர்30ஞாயிறு

நவம்பர் முகூர்த்தம் 2022

2022நவம்பர்11வெள்ளி
2022நவம்பர்14திங்கள்
2022நவம்பர்20ஞாயிறு

டிசம்பர் முகூர்த்தம் 2022

2022டிசம்பர்4ஞாயிறு
2022டிசம்பர்11ஞாயிறு
2022டிசம்பர்12திங்கள்
2022டிசம்பர்14புதன்