கல்யாண / திருமண முகூர்த்த நாட்கள் 2023

ஆண்டு      

தமிழ் ஹிந்து திருமண முகூர்த்த தேதிகள் காலண்டர்


ஜனவரி முகூர்த்தம் நாட்கள் 2023

2023ஜனவரி20வெள்ளி
2023ஜனவரி23திங்கள்
2023ஜனவரி26வியாழன்
2023ஜனவரி27வெள்ளி

பிப்ரவரி முகூர்த்தம் 2023

2023பிப்ரவரி3வெள்ளி
2023பிப்ரவரி10வெள்ளி
2023பிப்ரவரி12ஞாயிறு
2023பிப்ரவரி23வியாழன்
2023பிப்ரவரி24வெள்ளி

மார்ச் முகூர்த்தம் 2023

2023மார்ச்9வியாழன்
2023மார்ச்10வெள்ளி
2023மார்ச்13திங்கள்
2023மார்ச்23வியாழன்
2023மார்ச்24வெள்ளி
2023மார்ச்27திங்கள்

ஏப்ரல் முகூர்த்தம் 2023

2023ஏப்ரல்5புதன்
2023ஏப்ரல்10திங்கள்
2023ஏப்ரல்23ஞாயிறு
2023ஏப்ரல்24திங்கள்
2023ஏப்ரல்26புதன்
2023ஏப்ரல்27வியாழன்


மே முகூர்த்தம் 2023

2023மே4வியாழன்
2023மே11வியாழன்
2023மே14ஞாயிறு
2023மே22திங்கள்
2023மே24புதன்
2023மே25வியாழன்

ஜூன் முகூர்த்தம் 2023

2023ஜூன்1வியாழன்
2023ஜூன்5திங்கள்
2023ஜூன்7புதன்
2023ஜூன்8வியாழன்
2023ஜூன்9வெள்ளி
2023ஜூன்25ஞாயிறு
2023ஜூன்28புதன்
2023ஜூன்29வியாழன்

ஜூலை முகூர்த்தம் 2023

2023ஜூலை5புதன்
2023ஜூலை7வெள்ளி
2023ஜூலை9ஞாயிறு

ஆகஸ்ட் முகூர்த்தம் 2023

2023ஆகஸ்ட்20ஞாயிறு
2023ஆகஸ்ட்21திங்கள்செப்டம்பர் முகூர்த்தம் 2023

2023செப்டம்பர்3ஞாயிறு
2023செப்டம்பர்11திங்கள்
2023செப்டம்பர்13புதன்
2023செப்டம்பர்17ஞாயிறு

அக்டோபர் முகூர்த்தம் 2023

2023அக்டோபர்18புதன்
2023அக்டோபர்20வெள்ளி
2023அக்டோபர்27வெள்ளி

நவம்பர் முகூர்த்தம் 2023

2023நவம்பர்1புதன்
2023நவம்பர்10வெள்ளி
2023நவம்பர்16வியாழன்
2023நவம்பர்19ஞாயிறு
2023நவம்பர்22புதன்
2023நவம்பர்24வெள்ளி
2023நவம்பர்29புதன்

டிசம்பர் முகூர்த்தம் 2023

2023டிசம்பர்1வெள்ளி
2023டிசம்பர்7வியாழன்
2023டிசம்பர்10ஞாயிறு
2023டிசம்பர்14வியாழன்