மனை அடி சாஸ்திரம் | வீடு கட்ட மனை நீள அகல அளவு சாஸ்திரம்


நீளம் / அகலம் அளவுபயன்
6அடிநன்மை உண்டு
8அடிமிகுந்த பாக்கியமுண்டு
10அடிஆடு, மாடு குறைவில்லா வாழ்வுண்டு
16அடிமிகுந்த செல்வமுண்டு
17அடிஅரசனை போல் பாக்கியம் சேரும்
20அடிராஜ யோகம் உண்டு
21அடிபசுக்களுடன் பாக்கியம் சேரும்
27அடிமிக்க செல்வத்துடன், மதிக்க வாழ்வர்
28அடிசெல்வமும் தெய்வ கடாஷமுண்டு
30அடிலஷ்மி கடாஷம் பெற்று வாழ்வர்
32அடிமுகுந்தனருள் பெற்று வையகம் வாழ்வர்
35அடிலஷ்மி கடாஷமுண்டு
36அடிஅரசனையும் அரசாள்வான்
41அடிஇன்பமும் செல்வமும் உண்டு
42அடிலஷ்மி குடியிருப்பாள்
45அடிசற்புத்திரர் உண்டு
50அடிபாற்பாக்கியம் உண்டு

மனை அடி சாஸ்திரம் சொல்லும் நன்மைகள்

மனை அடி சாஸ்திரம் நீள அகல அளவுகள்

மனை அடி சாஸ்திர அளவுகள் , வீடு கட்டும் வாஸ்து சாஸ்திர மணி அடி அளவுகள்