சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2020

ஆண்டு      

தமிழ் ஹிந்து சுப முகூர்த்த தேதிகள் காலண்டர்


ஜனவரி சுப முகூர்த்தம் நாட்கள் 2020

2020ஜனவரி20திங்கள்
2020ஜனவரி27திங்கள் (வளர்பிறை)
2020ஜனவரி30வியாழன் (வளர்பிறை)

பிப்ரவரி சுப முகூர்த்தம் 2020

2020பிப்ரவரி5புதன் (வளர்பிறை)
2020பிப்ரவரி7வெள்ளி (வளர்பிறை)
2020பிப்ரவரி12புதன்
2020பிப்ரவரி14வெள்ளி
2020பிப்ரவரி20வியாழன்
2020பிப்ரவரி21வெள்ளி
2020பிப்ரவரி26புதன் (வளர்பிறை)

மார்ச் சுப முகூர்த்தம் 2020

2020மார்ச்5வியாழன் (வளர்பிறை)
2020மார்ச்6வெள்ளி (வளர்பிறை)
2020மார்ச்12வியாழன்
2020மார்ச்13வெள்ளி
2020மார்ச்22ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2020மார்ச்30திங்கள்

ஏப்ரல் சுப முகூர்த்தம் 2020

2020ஏப்ரல்9வியாழன்
2020ஏப்ரல்17வெள்ளி
2020ஏப்ரல்26ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2020ஏப்ரல்27திங்கள் (வளர்பிறை)
2020ஏப்ரல்29புதன் (வளர்பிறை)மே சுப முகூர்த்தம் 2020

2020மே4திங்கள் (வளர்பிறை)
2020மே6புதன்
2020மே13புதன்
2020மே18திங்கள்
2020மே24ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2020மே27புதன் (வளர்பிறை)
2020மே28வியாழன் (வளர்பிறை)

ஜூன் சுப முகூர்த்தம் 2020

2020ஜூன்1திங்கள் (வளர்பிறை)
2020ஜூன்3புதன் (வளர்பிறை)
2020ஜூன்7ஞாயிறு
2020ஜூன்10புதன்
2020ஜூன்11வியாழன்
2020ஜூன்12வெள்ளி
2020ஜூன்24புதன் (வளர்பிறை)

ஜூலை சுப முகூர்த்தம் 2020

2020ஜூலை2வியாழன் (வளர்பிறை)
2020ஜூலை12ஞாயிறு

ஆகஸ்ட் சுப முகூர்த்தம் 2020

2020ஆகஸ்ட்21வெள்ளி
2020ஆகஸ்ட்23ஞாயிறு
2020ஆகஸ்ட்24திங்கள் (வளர்பிறை)
2020ஆகஸ்ட்28வெள்ளி (வளர்பிறை)
2020ஆகஸ்ட்30ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2020ஆகஸ்ட்31திங்கள் (வளர்பிறை)


செப்டம்பர் சுப முகூர்த்தம் 2020

2020செப்டம்பர்4வெள்ளி
2020செப்டம்பர்14திங்கள்
2020செப்டம்பர்16புதன்

அக்டோபர் சுப முகூர்த்தம் 2020

2020அக்டோபர்18ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2020அக்டோபர்26திங்கள் (வளர்பிறை)
2020அக்டோபர்29வியாழன் (வளர்பிறை)

நவம்பர் சுப முகூர்த்தம் 2020

2020நவம்பர்4புதன்
2020நவம்பர்6வெள்ளி
2020நவம்பர்11புதன்
2020நவம்பர்12வியாழன்
2020நவம்பர்13வெள்ளி
2020நவம்பர்20வெள்ளி (வளர்பிறை)
2020நவம்பர்26வியாழன் (வளர்பிறை)
2020நவம்பர்27வெள்ளி (வளர்பிறை)

டிசம்பர் சுப முகூர்த்தம் 2020

2020டிசம்பர்4வெள்ளி
2020டிசம்பர்10வியாழன்
2020டிசம்பர்11வெள்ளி


பிற வருடங்களுக்கான முகூர்த்த தேதிகள், தேர்வு செய்க