ஞாயிறு சுப முகூர்த்த தேதிகள் 2023

ஆண்டு      

ஞாயிற்று கிழமை வரும் சுப முகூர்த்த தேதிகள் ( குடும்ப , தொழில் , சுப காரியங்களுக்கு )ஜனவரி ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2023

பிப்ரவரி ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2023

202312ஞாயிறு

மார்ச் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2023

ஏப்ரல் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2023

202323ஞாயிறு


மே ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2023

202314ஞாயிறு

ஜூன் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2023

202325ஞாயிறு

ஜூலை ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2023

20239ஞாயிறு

ஆகஸ்ட் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2023

202320ஞாயிறு


செப்டம்பர் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2023

20233ஞாயிறு
202317ஞாயிறு

அக்டோபர் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2023

நவம்பர் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2023

202319ஞாயிறு

டிசம்பர் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2023

202310ஞாயிறு