ஞாயிறு சுப முகூர்த்த தேதிகள் 2022

ஆண்டு      

ஞாயிற்று கிழமை வரும் சுப முகூர்த்த தேதிகள் ( குடும்ப , தொழில் , சுப காரியங்களுக்கு )ஜனவரி ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2022

202223ஞாயிறு

பிப்ரவரி ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2022

20226ஞாயிறு
202220ஞாயிறு

மார்ச் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2022

202213ஞாயிறு
202227ஞாயிறு

ஏப்ரல் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2022


மே ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2022

20228ஞாயிறு
202215ஞாயிறு

ஜூன் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2022

ஜூலை ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2022

ஆகஸ்ட் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2022

202221ஞாயிறு


செப்டம்பர் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2022

அக்டோபர் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2022

202230ஞாயிறு

நவம்பர் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2022

202220ஞாயிறு

டிசம்பர் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2022

20224ஞாயிறு
202211ஞாயிறு