ஞாயிறு சுப முகூர்த்த தேதிகள் 2020

ஆண்டு      

ஞாயிற்று கிழமை வரும் சுப முகூர்த்த தேதிகள் ( குடும்ப , தொழில் , சுப காரியங்களுக்கு )ஜனவரி ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2020

பிப்ரவரி ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2020

மார்ச் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2020

202022ஞாயிறு (வளர்பிறை)

ஏப்ரல் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2020

202026ஞாயிறு (வளர்பிறை)


மே ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2020

202024ஞாயிறு (வளர்பிறை)

ஜூன் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2020

20207ஞாயிறு

ஜூலை ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2020

202012ஞாயிறு

ஆகஸ்ட் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2020

202023ஞாயிறு
202030ஞாயிறு (வளர்பிறை)


செப்டம்பர் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2020

அக்டோபர் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2020

202018ஞாயிறு (வளர்பிறை)

நவம்பர் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2020

டிசம்பர் ஞாயிறு முகூர்த்த தேதிகள் 2020