நியூமராலஜி எண் கணிதம் ஜோதிடம் ஆங்கில எழுத்துக்கள் நியூமராலஜி


A முதல் G வரையிலான நியூமராலஜி - ஆங்கில எழுத்துக்களுக்குக்கான எண்கணிதம்

ABCDEFG
1234583

H முதல் N வரையிலான நியூமராலஜி ஆங்கில எழுத்துக்களுக்குக்கான எண்கணிதம்

HIJKLMN
5112345

O முதல் U வரையிலான நியூமராலஜி ஆங்கில எழுத்துக்களுக்குக்கான எண்கணிதம்

OPQRSTU
7812346

V முதல் Z வரையிலான நியூமராலஜி ஆங்கில எழுத்துக்களுக்குக்கான எண்கணிதம்

VWXYZ
66517

நியூமராலஜி எண் கணிதம் ஜோதிடம் ஆங்கில எழுத்துக்கள் நியூமராலஜி

நியூமராலஜி எண் கணிதம்

ஆங்கில எழுத்துக்கள் நியூமராலஜி