சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2020

ஆண்டு      

தமிழ் ஹிந்து சுப முகூர்த்த தேதிகள் காலண்டர்


ஜனவரி சுப முகூர்த்தம் நாட்கள் 2020

2020ஜனவரி27திங்கள் (வளர்பிறை)
2020ஜனவரி30வியாழன் (வளர்பிறை)

பிப்ரவரி சுப முகூர்த்தம் 2020

2020பிப்ரவரி5புதன் (வளர்பிறை)
2020பிப்ரவரி7வெள்ளி (வளர்பிறை)
2020பிப்ரவரி26புதன் (வளர்பிறை)

மார்ச் சுப முகூர்த்தம் 2020

2020மார்ச்5வியாழன் (வளர்பிறை)
2020மார்ச்6வெள்ளி (வளர்பிறை)
2020மார்ச்22ஞாயிறு (வளர்பிறை)

ஏப்ரல் சுப முகூர்த்தம் 2020

2020ஏப்ரல்26ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2020ஏப்ரல்27திங்கள் (வளர்பிறை)
2020ஏப்ரல்29புதன் (வளர்பிறை)மே சுப முகூர்த்தம் 2020

2020மே4திங்கள் (வளர்பிறை)
2020மே24ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2020மே27புதன் (வளர்பிறை)
2020மே28வியாழன் (வளர்பிறை)

ஜூன் சுப முகூர்த்தம் 2020

2020ஜூன்1திங்கள் (வளர்பிறை)
2020ஜூன்3புதன் (வளர்பிறை)
2020ஜூன்24புதன் (வளர்பிறை)

ஜூலை சுப முகூர்த்தம் 2020

2020ஜூலை2வியாழன் (வளர்பிறை)

ஆகஸ்ட் சுப முகூர்த்தம் 2020

2020ஆகஸ்ட்24திங்கள் (வளர்பிறை)
2020ஆகஸ்ட்28வெள்ளி (வளர்பிறை)
2020ஆகஸ்ட்30ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2020ஆகஸ்ட்31திங்கள் (வளர்பிறை)


செப்டம்பர் சுப முகூர்த்தம் 2020

அக்டோபர் சுப முகூர்த்தம் 2020

2020அக்டோபர்18ஞாயிறு (வளர்பிறை)
2020அக்டோபர்26திங்கள் (வளர்பிறை)
2020அக்டோபர்29வியாழன் (வளர்பிறை)

நவம்பர் சுப முகூர்த்தம் 2020

2020நவம்பர்20வெள்ளி (வளர்பிறை)
2020நவம்பர்26வியாழன் (வளர்பிறை)
2020நவம்பர்27வெள்ளி (வளர்பிறை)

டிசம்பர் சுப முகூர்த்தம் 2020பிற வருடங்களுக்கான முகூர்த்த தேதிகள், தேர்வு செய்க