சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2022

ஆண்டு      

தமிழ் ஹிந்து சுப முகூர்த்த தேதிகள் காலண்டர்


ஜனவரி சுப முகூர்த்தம் நாட்கள் 2022

பிப்ரவரி சுப முகூர்த்தம் 2022

2022பிப்ரவரி6ஞாயிறு
2022பிப்ரவரி11வெள்ளி
2022பிப்ரவரி14திங்கள்

மார்ச் சுப முகூர்த்தம் 2022

2022மார்ச்4வெள்ளி
2022மார்ச்13ஞாயிறு
2022மார்ச்14திங்கள்
2022மார்ச்16புதன்

ஏப்ரல் சுப முகூர்த்தம் 2022

2022ஏப்ரல்6புதன்
2022ஏப்ரல்15வெள்ளிமே சுப முகூர்த்தம் 2022

2022மே4புதன்
2022மே6வெள்ளி
2022மே8ஞாயிறு
2022மே13வெள்ளி
2022மே15ஞாயிறு

ஜூன் சுப முகூர்த்தம் 2022

2022ஜூன்1புதன்
2022ஜூன்3வெள்ளி
2022ஜூன்9வியாழன்
2022ஜூன்10வெள்ளி
2022ஜூன்13திங்கள்

ஜூலை சுப முகூர்த்தம் 2022

ஆகஸ்ட் சுப முகூர்த்தம் 2022

2022ஆகஸ்ட்29திங்கள்
2022ஆகஸ்ட்31புதன்


செப்டம்பர் சுப முகூர்த்தம் 2022

2022செப்டம்பர்1வியாழன்
2022செப்டம்பர்5திங்கள்
2022செப்டம்பர்7புதன்
2022செப்டம்பர்8வியாழன்
2022செப்டம்பர்9வெள்ளி

அக்டோபர் சுப முகூர்த்தம் 2022

2022அக்டோபர்28வெள்ளி
2022அக்டோபர்30ஞாயிறு

நவம்பர் சுப முகூர்த்தம் 2022

டிசம்பர் சுப முகூர்த்தம் 2022

2022டிசம்பர்4ஞாயிறு